Algemene voorwaarden

Wedstrijdreglement 30-30 2017

Artikel 1 Algemeen

1.1 - De actie 30-30 (hierna vernoemd als “Actie”). is een initiatief van BOS+ Vlaanderen vzw (Geraardsbergsesteenweg 267; 9090 Gontrode) met ondernemingsnummer: BE0411 088 374. Hierna vermeld als “BOS+”

En

CM Midden –Vlaanderen (Martelaarslaan 17; 9000 Gent) met ondernemingsnummer: BE 0411 702 543 met CM Waas en Dender (de Castrodreef 1; 9100 Sint-Niklaas) met ondernemingsnummer: BE 0411 702 543. Hierna vermeld als “CM”.

1.2 - De Actie loopt van 08/09/2017 t.e.m. 09/10/2017 (hierna vernoemd als "Actieperiode"). Deelnemers kunnen zich inschrijven door het online deelnemingsformulier in te vullen op actiewebsite www.30-30.be. Deelnemers moeten ouder zijn dan 16 jaar. Minderjarigen moeten de toestemming hebben van een ouder of een voogd.

1.3 - Door zich in te schrijven aanvaarden de deelnemers onvoorwaardelijk dit reglement. Het reglement wordt gepubliceerd op www.30-30.be. Voor alles wat niet in dit reglement is geregeld, mogen BOS+ en CM de nodige maatregelen nemen om de actie goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden mogen BOS+ en CM tevens dit reglement aanpassen waar nodig. De deelnemers aanvaarden dat ze informatiemails zullen ontvangen tijdens en na de Actie, met als doel hen aan te moedigen en op de hoogte te houden van de Actie. Deelnemers kunnen zich steeds uitschrijven voor deze informatieve mails door op de uitschrijflink te klikken in de e-mails.

Artikel 2 Gebruik persoonsgegevens

2.1 - Deelnemers dienen juiste en volledige gegevens te verstrekken.

2.2 - De persoonsgegevens die BOS+ en CM verzamelen over de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U geeft aan BOS+ en CM de toestemming om uw persoonsgegevens (anoniem) te verwerken en op te nemen in één of meerdere gegevensbestanden die door BOS+ en CM worden aangehouden met het oog op de organisatie van deze actie. Enkel de bevoegde 2 / 3 personen binnen BOS+ en CM zullen tot uw persoonsgegevens toegang hebben en deze zullen niet worden meegedeeld aan derden.

U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens, kan deze op juistheid controleren en onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens steeds doen verbeteren. Het volstaat daartoe een e-mail te verzenden naar info@bosplus.be.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 - U neemt uitsluitend op uw eigen risico deel aan deze actie. BOS+ en CM zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van deelname aan deze actie.

4.4 - Ondanks de grootst mogelijke zorg die BOS+ en CM aan het beheer van de actiewebsite en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten gemaakt in openbaar materiaal, van welke aard dan ook, kunnen BOS+ en CM niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor BOS+ en CM in het leven roepen.

4.5 – BOS+ en CM kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de actie door bijzondere omstandigheden zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd of geannuleerd moet worden. BOS+ en CM sluiten eveneens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door hun fout zou zijn veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst.

4.6 – BOS+ en CM zijn niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen van deze website, die buiten hun wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door BOS+ en CM.

Artikel 5 Slotbepalingen

5.1 - Op deze Actievoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd, onverminderd het recht van consumenten om de zaak voor de rechter te brengen van zijn woonplaats.